Multiple Sclerose

Multiple Sclerose

Jeroen Geurts, hoogleraar Clinical Neuroscience aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, legt uit wat Multiple Sclerose is.